Cá thể hóa trách nhiệm trong quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính

Một điểm quan trọng trong Chỉ thị số 12/CT-UBND Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành là đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính – ngân sách nhà nước.

anh-minh-hoa
Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính – ngân sách nhà nước. Đây là một bước quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn lực tài chính – ngân sách nhà nước, đầu tư công, và tài sản công trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; cùng với chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra chặt chẽ các cơ quan, đơn vị và cấp dưới trực thuộc, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về tài chính – ngân sách nhà nước. Đồng thời, cần tăng cường công tác quyết toán, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát, công khai và minh bạch.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND các quận, huyện, thị xã đề ra một số biện pháp cụ thể. Trước hết, cần tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra các hoạt động tài chính – ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công, từ đó phát hiện, xử lý các sai phạm kịp thời. Đồng thời, cần tăng cường công khai và minh bạch quy trình quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính – ngân sách nhà nước để người dân có thể theo dõi, kiểm tra và đóng góp ý kiến.

Một điểm quan trọng trong Chỉ thị là đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính – ngân sách nhà nước. UBND các quận, huyện, thị xã sẽ nâng cao trách nhiệm giải trình, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu đối với việc quản lý các nguồn lực này. Điều này nhằm thúc đẩy các lãnh đạo đảm bảo tối đa sự minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng tài chính – ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công.

Trong trường hợp các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã không chấp hành chế độ báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra theo quy định của pháp luật và Chỉ thị này, hoặc báo cáo chậm, Sở Tài chính sẽ có văn bản đôn đốc sau 2 lần không thực hiện sẽ tạm dừng cấp kinh phí. Điều này nhấn mạnh sự nghiêm túc và trách nhiệm trong việc thực hiện các kiến nghị và kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tài chính – ngân sách nhà nước, đầu tư công và tài sản công. Điều này nhằm đưa ra những biện pháp xử lý tương ứng với các sai phạm đã xảy ra và đảm bảo rằng các trách nhiệm sẽ được chịu trách nhiệm một cách thích đáng.

Cuối cùng, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; cùng với chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc chậm thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra đối với các sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính – ngân sách nhà nước, đầu tư công và tài sản công thuộc trách nhiệm được giao quản lý. Điều này nhằm tạo sự đảm bảo và tăng cường trách nhiệm cá nhân trong việc quản lý và sử dụng các nguồn lực này.

Với Chỉ thị số 12/CT-UBND này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đang thể hiện sự quyết tâm và cương quyết trong việc cải thiện quản lý tài chính – ngân sách nhà nước, đầu tư công và tài sản công, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững cho cộng đồng dân cư thành phố.

Lâm Nghi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *